2022 WINTER SHOWS   KYOTO / SENDAI / KITASENJYU / FUKUOKA